HANKKEET

Telaketju-kokonaisuus muodostuu kahdesta käynnissä olevasta ja kolmesta jo päättyneestä hankkeesta: Telaketju 2 BF, Telaketju Tekes, Telaketju TEM, Telaketju YM ja Telaketju AIKO. Lue alta, miten hankkeisssa on kehitetty tekstiilien kiertotaloutta.

Lue lisää

Telaketju 2 BF -hanke

alt=""

Telaketju 2 BF -hankkeen nimi on Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta. Hanke sisältää niin materiaalitehokkuuteen ja tekstiilien elinkaaren pidentämiseen tähtäävät uudentyyppiset kiertotalouden liiketoimintamallit kuin kierrätysliiketoiminnan.

Hankkeessa tutkitaan uusia kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja ja hankitaan työkaluja kiertotalousratkaisuista viestimiseen yrityksien arvoverkostoissa. Siinä selvitetään tuotesuunnittelun vaikutusta tuotteen ikään ja kierrätettävyyteen sekä tuotetiedon soveltamista kiertotaloudessa. Kierrätyksen osalta kehitystyötä tehdään keräyksen ja esilajittelun konseptoinnissa, tekstiilien tunnistamisessa ja lajittelussa ja lisäksi työstetään kierrätysmateriaalin luokittelua standardointia varten. Vastuullisuutta edistetään ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten kannalta.

Hankkeen osallistujat edustavat laajasti erilaisia toimijoita, jotka pystyvät yhteistyössä erilaisiin nopeisiin kiertotalouskokeiluihin sekä prosessointi- ja tuotedemoihin mahdollisimman laajasti mallintaen tulevia kierrätyksen arvoketjuja. Tekstiilien kiertotalousratkaisujen liiketoimintaedellytyksien olennaisena osana on kuluttajien osallistaminen, mihin pyritääm niin kuluttajatutkimuksen kuin kuluttajille suunnatun viestinnän avulla. Liiketoimintaedellytyksiä pyritään parantamaan tukemalla sekä ekosysteemin muodostumista että jatkotutkimustarpeita.

Telaketju 2 BF -hanke koostuu yrityksien kehitysprojekteista (yhteensä 5), sekä VTT:n, Turku AMK:n ja LAB-ammattikorkeakoulun suorittamasta julkisesta tutkimuksesta, jonka rahoittajina ovat Business Finland sekä yli 20 yritystä ja muuta organisaatiota. Telaketju 2 BF -hanke kestää toukokuusta 2019 huhtikuulle 2021.

Tutkimusorganisaatiot: VTT, Turun AMK ja LAB-ammattikorkeakoulu

Yritykset, joilla on oma Tekes-hanke: Lounais-Suomen Jätehuolto, Pure Waste Textiles, Touchpoint ja Image Wear

Yrityksen ja organisaatiot, jotka osallistuvat BF-hankkeen rahoittamiseen: Valmet, Reima, Lounais-Suomen Jätehuolto, Freudenberg, BlackModa, Infinited Fibre Company, Suomen Tekstiili ja Muoti, Suonpää Yhtiöt, Porin Villa ja Peite, Globe Hope, Nosh Company, Paptic, Fida, Partex Paja, PK-seudun kierrätyskeskus, Sideflow, Kehräämö Mustalammas, Aijuu, Vaatepuu, Painovoima ry, Verstas247, Mirka ja Topper Uniform

Tutustu muihin Telaketju-hankkeisiin

Telaketju TEM

Telaketju Tekes

Telaketju YM

Telaketju AIKO

Telaketju TEM

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin suunnattua tukea Lounais-Suomen Jätehuoltolaitokselle (LSJH) poistotekstiilin jalostuslaitoshankkeen käynnistämiseen. Laitoksen toteutus on tarkoitus käynnistää vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen toteutusta varten hankkeessa etsitään tiloja Turusta. Hankkeen saamalla tuella on mahdollista hankkia Suomeen laitekantaa, jolla poistotekstiili saadaan käsiteltyä ja myöhemmin jalostettua yritysten tarpeisiin kotimaahan sekä kansainvälisille markkinoille. Hankkeen kokonaisbudjetti on investointien osalta 300 000 euroa ja kehittämistyön osalta toiset 300 000 euroa. Rahoittajina hankkeella ovat lisäksi lähes kaikki Suomen kuntien jätelaitokset, sillä jalostuslaitoksessa on tarkoitus käsitellä tulevaisuudessa kaikkien suomalaisten poistotekstiilejä. Kehitystyöllä jätelaitokset valmistautuvat samalla poistotekstiiliä koskevaan EU:n jätedirektiivin muutokseen, jonka mukaan tekstiilijätteiden erilliskeräys on järjestettävä vuoteen 2025 mennessä.

Hanke alkaa elokuussa 2018 ja kestää kaksi vuotta. Hanke mahdollistaa poistotekstiilin jalostuslaitoksen pilotin käynnistämisen ja myöhempien vaiheiden suunnittelun. Pilotti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kotimaisten tekstiilin hyödyntäjien kanssa.

Koordinointi: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Sini Ilmonen

Ohjausryhmä: Suomen Kiertovoima KIVO ja jäsenlaitokset, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Tekstiili & Muoti ry

Palaa alkuun

Telaketju Tekes

Telaketjun Tekes-hankkeen painopisteenä ovat arvoketjun eri vaiheiden prosessien kehittäminen sekä uusien hyödyntäjien ja hyödyntämistapojen löytäminen erilaisille tekstiilijakeille. Osallistuvien yrityksien yhteisenä tavoitteena on edesauttaa tekstiilien kiertoa ja tuottaa samalla lisäarvoa omaan toimintaan sekä luoda uutta liiketoimintaa.

Tavoitellut liiketoimintamahdollisuudet perustuvat pääasiassa tekstiilien materiaalikierrätyksen eri vaiheisiin ja kiertotalouden palveluliiketoimintakonsepteihin. Telaketjun Tekes-hanke koostuu yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteista sekä niitä tukemaan suunnitellusta julkisesta hankkeesta, jossa tutkimuspartnereina ovat VTT ja Turun ja Lahden ammattikorkeakoulut sekä työllä hankkeeseen osallistuvat yritykset. Tutkimuksissa selvitetään muun muassa tekstiilikierrätyksen riskejä ja mahdollisuuksia, eri materiaalijakeiden ympäristökuormitusta ja erilaisten tekniikoiden soveltuvuutta poistotekstiilimateriaaleille sekä mallinnetaan tekstiilikierrätyskokonaisuuden liiketaloudellisia mahdollisuuksia Suomessa.

Tekes-hanke kestää syyskuun 2018 loppuun. Tutkimushankkeen tulokset ovat julkisia. Yritysten edustajat, rahoittajat ja tutkimusorganisaatiot muodostavat yhdessä johtoryhmän.

Tutkimusorganisaatiot: VTT, Turun AMK ja Lahden AMK

Yritykset, joilla on oma Tekes-hanke: Pure Waste Textiles, Touchpoint, Soften, Recci, Tramel ja Remeo

Muuten yhteistyössä mukana olevat yritykset: Paptic, MJV Sähkö, Ilmakunnas, Finlayson, Lounais-Suomen Jätehuolto, SOL Pesulapalvelut, Infinited Fibre Company, Suominen, Globe Hope ja Familon

Palaa alkuun

Telaketju YM

Keräyksen ja lajittelun kokeiluhankkeen tavoitteena on kehittää Suomeen kattava poistotekstiilin keräys- ja lajittelujärjestelmä sekä nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta tehostamalla poistotekstiilin prosessointia kierrätystä ja uudelleenkäyttöä varten. Alueellisten kokeilujen avulla pyritään löytämään parhaat ratkaisut Telaketjun eri vaiheisiin keskittyen tekstiilijätteen keräämiseen, lajitteluun ja prosessointiin.

Kokeiluhanke vastaa olennaisiin poistotekstiilin keräykseen ja lajitteluun liittyviin haasteisiin ja tukee hyvien käytäntöjen käyttöönottoa ja niiden levittämistä valtakunnallisesti. Tavoitteena on, että kehitettävien ratkaisujen myötä Suomi saa vientituotteiksi niin kierrätyksen kokonaiskonseptin kuin suomalaista teknologiaa ja robotiikkaa sekä uusia lopputuotteita ja tekstiiliraaka-aineita.

Kokeiluhanke kestää vuoden 2018 loppuun, ja sen kaikki tulokset ovat julkisia. Rahoittajat ja kokeilujen koordinaattorit muodostavat johtoryhmän. Hanke muodostuu kolmesta kokeilusta.

Rahoittajina: Ympäristöministeriö, Suomen Kiertovoima KIVO, Lännen tekstiilihuolto, Turun kaupunki, Ekokem, Suomen Tekstiili & Muoti ry sekä kokeilujen osalliset omarahoituksella.

Ensimmäisessä kokeilussa kehitetään kolmea kokonaisuutta, joista ensimmäinen pureutuu viestintään ja tekstiilikierrätyksessä käytettävän termistön ja lainsäädännön selkiyttämiseen. Viestinnässä tärkeimpänä kohderyhmänä ovat kuluttajat, ja kokeilussa luodaan somestrategia sekä kuluttajien näkökulmia avaava blogisarja. Viestinnän asiantuntijana toimii Valonia, Turussa toimiva kestävän kehityksen ja energia-asioidenasiantuntija- ja palveluorganisaatio. Termistön ja lainsäädännön selvittäminen on Suomen Ympäristökeskuksen vastuulla. Tarkoituksena on tuottaa selkeät ohjeet tekstiiliä kerääville organisaatioille ja yrityksille. Molempia tehtäviä tehdään tiiviissä yhteistyössä Telaketjun Tekes-kokonaisuuden kanssa.

Koordinoi: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Sini Ilmonen.
Mukana Valonia, Syke ja Turun ammattikorkeakoulu.

Toisessa kokeilussa selvitetään syntypaikkalajittelun mahdollisuuksia ja tutkitaan viestinnän ja neuvonnan vaikuttavuutta asukkaiden kierrätyskäyttäytymiseen. Turussa järjestetään muutaman asuinalueen kokoinen keräys, jossa poistotekstiiliä voi tuoda oman kerrostalon pihalle, UFF:n lajittelupisteen viereen, asukkaiden yhteiseen jätepisteeseen tai kauppakeskuksen yhteyteen. Lajittelussa tutkitaan, kuinka paljon keräysastioihin laitetaan myyntikuntoista tekstiiliä, joka oikeastaan kuuluisi hyväntekeväisyysjärjestöjen laatikoihin. Lisäksi selvitetään materiaalikiertoon sopivaa poistotekstiilin määrää ja laatua, sekä toisaalta keräykseen kuulumattomien asioiden, kuten patjojen, kirjojen, työkalujen ja joulukoristeiden, määrää. Keräysvälinekokeilua tehdään myös Rauman jätehuollon ja Itä-Uudenmaan Rosk’n’rollin kanssa.

Koordinoi: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Miia Jylhä.
Mukana UFF, Ekopartnerit ja Akseli kiinteistöpalvelut.

Kolmannessa kokeilussa kartoitetaan tekstiililajittelijan koulutuksen mahdollisuutta Suomessa. Kokeilussa on mukana erilaisia tekstiililajittelua tekeviä tahoja. Telakoulu-nimellä kulkevassa kokeilussa pilotoidaan tekstiililajittelijan koulutusta ja tutkitaan käsinlajittelun osuutta ja merkittävyyttä poistotekstiilin esikäsittelyssä. Telakoulussa kartoitetaan myös tekstiililajittelun opinnollistamista toisen asteen oppilaitoksissa. Turun ammattikorkeakoulu on mukana kaikissa kokeiluissa avustamassa tarpeen mukaan ja linkittämässä toimintaa Tekes-kokonaisuuteen.

Koordinoi: Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Pia Engström, Helsinki. Mukana Fida International, Pirkanmaan kierrätys- ja työtoiminta ry:n Nextiili-paja ja Turun seudun TST ry:n Texvex-paja.

Palaa alkuun

Telaketju AIKO

Varsinais-Suomen Liiton Lounais-Suomen Jätehuollolle (LSJH) myöntämä AIKO-rahoitus tukee kotimaisen poistotekstiilin jalostuslaitoksen ensimmäisen vaiheen toteutusta Varsinais-Suomeen sekä myöhempien vaiheiden suunnittelua. AIKO-rahoitus mahdollistaa poistotekstiilijalosteiden markkinakartoituksen sekä laitoksen liiketoimintasuunnitelman laatimisen. Hankkeesta saadaan tukea laadukkaan lajittelun kehittämiseen siten, että jalostettavat materiaalit saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan poistotekstiiliä hyödyntävien yritysten tarpeita. Hankkeen kokonaisbudjetti on 73 000 euroa. Vuoden mittainen hanke käynnistyy toukokuun 2018 aikana.

Jalostuslaitosta kehitetään Varsinais-Suomessa tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen Telaketju-verkoston ja poistotekstiiliä hyödyntävien yritysten kanssa. Telaketju-verkoston aiemmissa hankkeissa on kehitetty poistotekstiilin keräystä, lajittelua sekä kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja laajan valtakunnallisen yhteistyön voimin. Seuraava askel on poistotekstiilin jalostuslaitos, joka tarjoaa teollisuudelle kotimaassa jalostettuja raaka-aineita uusien kierrätystuotteiden kehittämiseen.

Koordinointi: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Sini Ilmonen.

Ohjausryhmä: Suomen Kiertovoima KIVO ja jäsenlaitokset, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Tekstiili & Muoti ry

Palaa alkuun