Telaketjun Tekes-osuus

Telaketjun Tekes-hankkeen painopisteenä ovat arvoketjun eri vaiheiden prosessien kehittäminen sekä uusien hyödyntäjien ja hyödyntämistapojen löytäminen erilaisille tekstiilijakeille. Osallistuvien yrityksien yhteisenä tavoitteena on edesauttaa tekstiilien kiertoa ja tuottaa samalla lisäarvoa omaan toimintaan sekä luoda uutta liiketoimintaa.

Tavoitellut liiketoimintamahdollisuudet perustuvat pääasiassa tekstiilien materiaalikierrätyksen eri vaiheisiin ja kiertotalouden palveluliiketoimintakonsepteihin. Telaketjun Tekes-hanke koostuu yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteista sekä niitä tukemaan suunnitellusta julkisesta hankkeesta, jossa tutkimuspartnereina ovat VTT ja Turun ja Lahden ammattikorkeakoulut sekä työllä hankkeeseen osallistuvat yritykset. Tutkimuksissa selvitetään muun muassa tekstiilikierrätyksen riskejä ja mahdollisuuksia, eri materiaalijakeiden ympäristökuormitusta ja erilaisten tekniikoiden soveltuvuutta poistotekstiilimateriaaleille sekä mallinnetaan tekstiilikierrätyskokonaisuuden liiketaloudellisia mahdollisuuksia Suomessa.

Tekes-hanke kestää syyskuun 2018 loppuun. Tutkimushankkeen tulokset ovat julkisia. Yritysten edustajat, rahoittajat ja tutkimusorganisaatiot muodostavat yhdessä johtoryhmän.

Tutkimusorganisaatiot:

VTT, Turun AMK ja Lahden AMK

Yritykset, joilla on oma Tekes-hanke:

Pure Waste Textiles, Touchpoint, Soften, Recci, Tramel ja Remeo

Muuten yhteistyössä mukana olevat yritykset:

Paptic, MJV Sähkö, Ilmakunnas, Finlayson, Lounais-Suomen Jätehuolto, SOL Pesulapalvelut, Infinited Fibre Company, Suominen, Globe Hope ja Familon


Ympäristöministeriön kokeiluhanke

Keräyksen ja lajittelun kokeiluhankkeen tavoitteena on kehittää Suomeen kattava poistotekstiilin keräys- ja lajittelujärjestelmä sekä nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta tehostamalla poistotekstiilin prosessointia kierrätystä ja uudelleenkäyttöä varten. Alueellisten kokeilujen avulla pyritään löytämään parhaat ratkaisut Telaketjun eri vaiheisiin keskittyen tekstiilijätteen keräämiseen, lajitteluun ja prosessointiin.

Kokeiluhanke vastaa olennaisiin poistotekstiilin keräykseen ja lajitteluun liittyviin haasteisiin ja tukee hyvien käytäntöjen käyttöönottoa ja niiden levittämistä valtakunnallisesti. Tavoitteena on, että kehitettävien ratkaisujen myötä Suomi saa vientituotteiksi niin kierrätyksen kokonaiskonseptin kuin suomalaista teknologiaa ja robotiikkaa sekä uusia lopputuotteita ja tekstiiliraaka-aineita.

Kokeiluhanke kestää vuoden 2018 loppuun, ja sen kaikki tulokset ovat julkisia. Rahoittajat ja kokeilujen koordinaattorit muodostavat johtoryhmän. Hanke muodostuu kolmesta kokeilusta.

Rahoittajina:

Ympäristöministeriö, Suomen Kiertovoima KIVO, Lännen tekstiilihuolto, Turun kaupunki, Ekokem, Suomen Tekstiili & Muoti ry sekä kokeilujen osalliset omarahoituksella.

Ensimmäisessä kokeilussa kehitetään kolmea kokonaisuutta, joista ensimmäinen pureutuu viestintään ja tekstiilikierrätyksessä käytettävän termistön ja lainsäädännön selkiyttämiseen. Viestinnässä tärkeimpänä kohderyhmänä ovat kuluttajat, ja kokeilussa luodaan somestrategia sekä kuluttajien näkökulmia avaava blogisarja. Viestinnän asiantuntijana toimii Valonia, Turussa toimiva kestävän kehityksen ja energia-asioidenasiantuntija- ja palveluorganisaatio. Termistön ja lainsäädännön selvittäminen on Suomen Ympäristökeskuksen vastuulla. Tarkoituksena on tuottaa selkeät ohjeet tekstiiliä kerääville organisaatioille ja yrityksille. Molempia tehtäviä tehdään tiiviissä yhteistyössä Telaketjun Tekes-kokonaisuuden kanssa.

Koordinoi:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Sini Ilmonen.
Mukana Valonia, Syke ja Turun ammattikorkeakoulu.

Toisessa kokeilussa selvitetään syntypaikkalajittelun mahdollisuuksia ja tutkitaan viestinnän ja neuvonnan vaikuttavuutta asukkaiden kierrätyskäyttäytymiseen. Turussa järjestetään muutaman asuinalueen kokoinen keräys, jossa poistotekstiiliä voi tuoda oman kerrostalon pihalle, UFF:n lajittelupisteen viereen, asukkaiden yhteiseen jätepisteeseen tai kauppakeskuksen yhteyteen. Lajittelussa tutkitaan, kuinka paljon keräysastioihin laitetaan myyntikuntoista tekstiiliä, joka oikeastaan kuuluisi hyväntekeväisyysjärjestöjen laatikoihin. Lisäksi selvitetään materiaalikiertoon sopivaa poistotekstiilin määrää ja laatua, sekä toisaalta keräykseen kuulumattomien asioiden, kuten patjojen, kirjojen, työkalujen ja joulukoristeiden, määrää. Keräysvälinekokeilua tehdään myös Rauman jätehuollon ja Itä-Uudenmaan Rosk’n’rollin kanssa.

Koordinoi:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Miia Jylhä.
Mukana UFF, Ekopartnerit, Akseli kiinteistöpalvelut sekä tutkimuslajittelun osalta: Kaarinan työttömät.

Kolmannessa kokeilussa kartoitetaan tekstiililajittelijan koulutuksen mahdollisuutta Suomessa. Kokeilussa on mukana erilaisia tekstiililajittelua tekeviä tahoja. Telakoulu-nimellä kulkevassa kokeilussa pilotoidaan tekstiililajittelijan koulutusta ja tutkitaan käsinlajittelun osuutta ja merkittävyyttä poistotekstiilin esikäsittelyssä. Telakoulussa kartoitetaan myös tekstiililajittelun opinnollistamista toisen asteen oppilaitoksissa. Turun ammattikorkeakoulu on mukana kaikissa kokeiluissa avustamassa tarpeen mukaan ja linkittämässä toimintaa Tekes-kokonaisuuteen.

Koordinoi:

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Pia Engström, Helsinki.
Mukana Fida International, Pirkanmaan kierrätys- ja työtoiminta ry:n Nextiili-paja ja Turun seudun TST ry:n Texvex-paja.