MITÄ TELAKETJU TEKEE?

Telaketju on aktiivinen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja kiertoa. Telaketjun tutkimustyö luo pohjaa kiertotalouden mukaiselle liiketoiminnalle ja rakentaa Suomesta tekstiilien kiertotalouden edelläkävijää. ​

Muutosta tekemässä on kaikenkokoisia yrityksiä, yhdistyksiä ja tutkimusorganisaatioita sekä kuntien jätelaitokset.

Lue lisää

Telaketju on tekstiilin kiertotaloutta edistävä yhteistyöverkosto. Se kehittää poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja. Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kehitetään kotimaiseen osaamiseen perustuvaa ekosysteemiä, jossa monialaisella yhteistyöllä luodaan uutta, vahvaa teollisuutta.

Telaketju-verkosto on monitahoinen kokonaisuus, jossa tarvitaan monia eri toimijoita. Mukana on poistotekstiilin kerääjiä ja jalostajia, esiprosessointia ja automatisoitua lajittelua kehittäviä tahoja, lopputuotteita hyödyntäviä yrityksiä, sosiaalista työtä järjestävien työkeskuksia, jätelaitoksia, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja kaupunkeja. Yhteistyön moninaisuus on niin kattavaa, että se on huomattu kansainvälisissä kiertotalousverkostoissakin.

Telaketju-hankkeet ovat jatkoa vuoden 2016 Tekstiili 2.0 -pilottihankkeelle, jossa käynnistettiin poistotekstiilien keräys ja lajittelu Varsinais-Suomen alueella. Hanketta vetivät Turun ammattikorkeakoulu ja Lounais-Suomen Jätehuolto. Pilottihankkeessa huomattiin varsin pian, että Suomessa on valtavasti kiinnostusta kehittää tekstiilin kiertoa koko elinkaaren osalta. Telaketju-nimi on lyhennys Tekstiilin keräys, lajittelu ja hyödyntämisverkostosta.

Telaketjun ensimmäiseen vaiheeseen saatiin tukea ympäristöministeriöltä ja Tekesiltä. Ympäristöministeriö myönsi tukea tekstiilien keräyksen ja lajittelun kokeiluhankkeelle. Mukana olevista yrityksistä osa haki rahoitusta Tekesiltä prosessien, liiketoiminnan ja tuotekehityksen kehittämiseen Telaketjun sateenvarjon alla. Yritysten omien projektien lisäksi Tekes rahoitti julkista hanketta, jossa selvitettiin poistotekstiilin kiertoa. Tarkoitus oli rahoittaa monien eri rinnakkaishankkeiden avulla Telaketjun eri osia kansallisesti ja paikallisesti.

Telaketjun ensimmäistä vaihetta koordinoivat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja VTT. Ensimmäinen vaihe päättyi tammikuussa vuonna 2019.

Telaketju 2 BF -verkosto

Telaketjun toinen vaihe alkoi toukokuussa 2019. Toista vaihetta rahoitti Business Finland yhdessä yli 20 yrityksen ja muun organisaation kanssa. Toinen vaihe keskittyi tekstiilien kiertotalouden kokonaisuuteen ja sen uusiin liiketoimintamalleihin. Toinen vaihe koostui yrityksien kehitysprojekteista sekä VTT:n, Turun AMK:n ja LAB-ammattikorkeakoulun suorittamasta julkisesta tutkimuksesta.

Syksyllä 2021 alkanut PaaS Pilots – Product as a Service pilots -hanke jatkaa Telaketjun toisen vaiheen tuote palveluna -teemasta. Hankkeessa selvitetään, mitkä ominaisuudet tekevät tuote palveluna -mallista houkuttelevan kuluttajille ja minkälaisia haasteita ominaisuuksien käyttöönottoon liittyy. Hankkeessa ovat mukana VTT, Turun AMK ja LAB-ammattikorkeakoulu.

Keväällä 2022 alkanut Telavalue-hanke linkittyy Telaketjun aiempiin vaiheisiin sekä ExpandFibre-ekosysteemiin. Telavaluen visiona on ratkaista nykyiset tekstiileihin liittyvät kestävyys- ja jäteongelmat kiertotalouden avulla. Telavalue on Business Finland Co-Innovation-hanke, joka koostuu julkisesta tutkimushankkeesta sekä kuudesta yritysprojektista. 

Lue lisää Telaketjun hankkeista

Telaketju-kokonaisuuden lähtökohtia ovat

Etusijajärjestyksen toteutuminen tekstiilien hyödyntämisessä

Työllistävä vaikutus ja uuden liiketoiminnan syntyminen Suomeen

Avoimuus ja tekstiilijätteen hyödyntämisen vahvistaminen kotimaassa