Pikamuodin torjuminen ja hitaan muodin kukoistaminen alueillamme ja kaupungeissamme

19.10.2023

Useiden Euroopan kaupunkien pormestarit ovat allekirjoittaneet Slow Fashion -julistuksen, jossa kehotetaan EU:ta, G7-maita ja OECD:tä asettamaan säännöksiä, joilla luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset slow fashion -yrittäjien ja monikansallisten pikamuotiyritysten välille. Suomesta on allekirjoittajana Turun kaupunki. Julistus on ChangeNOW eli Vaatimus tekstiilialan tasa-arvoisen pelikentän puolesta:

Vaatteet ovat ihmisen perustarve. Jos et ole vakuuttunut, kuvittele itsesi kävelemässä kaduilla, työskentelemässä tai tapaamassa kavereita… alastomana.

Pukeutuminen on ihmisen perustarve. Tekstiiliala on yksi maailmantalouden suurimmista sektoreista työllistäen miljoonia ihmisiä, joista enemmistö on naisia. Sektori luo monia talouden kehitysmahdollisuuksia. Tekstiiliteollisuus on kuitenkin vastuussa merkittävistä ympäristötuhoista ja ihmisoikeusrikkomuksista. Kaikki muistavat Rana Plazan romahtamisen Bangladeshissa, joka aiheutti yli 1 100 ihmisen kuoleman ja paljasti epäeettiset työolosuhteet tuotantomaissa.

Tekstiilialan on sisällytettävä toimintaansa donitsitalouden periaatteita. Sillä tarkoitetaan ihmisoikeuksien yhteiskunnallisen perustan takaamista, jotta kaikki voivat elää kunnollista elämää kunnioittaen samalla planeettamme ympäristörajoja. Sen saavuttamiseksi on tekstiilalan siirryttävä pikamuodista hitaaseen muotiin. Hidas muoti pyrkii noudattamaan eettisiä ja oikeudenmukaisia periaatteita vaatteiden valmistuksessa ympäristösyistä, samalla varmistaen paremmat työolosuhteet alan tuottajille ja toimittajille. Toisin sanoen muotimaailman on muututtava kestäväksi ja oikeudenmukaiseksi.

Kestävyys. Maailmanlaajuisesti muotiteollisuus edustaa 4 % makean veden käytöstä ja 4 % kasvihuonekaasupäästöistä. Puuvillaa viljellään vain 2,5 % kaikesta viljelymaasta, mutta se kattaa 25 % kaikista käytetyistä torjunta-aineista. Euroopan tasolla tekstiiliala käyttää neljänneksi eniten makeaa vettä ja tuottaa viidenneksi eniten kasvihuonekaasupäästöjä. Keskimäärin eurooppalainen kuluttaa 26 kg tekstiiliä vuodessa. Lisäksi vain alle 1 % vaatteista kierrätetään, jolloin eurooppalainen tuottaa keskimäärin 11 kg tekstiilijätettä vuosittain.

Oikeudenmukaisuus. Tekstiiliteollisuus työllistää – tai hyväksikäyttää – ihmisiä globaalissa etelässä, pääasiassa naisia ja lapsia. Bangladeshissa tekstiilityöntekijä ansaitsee keskimäärin 0,32 $ päivässä. Pikamuotityöntekijät altistuvat usein hyvin pitkille työajoille ja työskentelevät usein liian täysissä ja turvattomissa rakennuksissa altistuen kemikaaleille, jotka vaarantavat heidän terveytensä. Tämän lisäksi monissa maissa työntekijät eivät voi puolustaa oikeuksiaan, koska yhdistymisvapautta ei ole taattu. Huolestuttavaa on myös siirtyminen pikamuodista ultrapikamuotiin, jossa yritykset tuovat myyntiin jopa 200 uutta tuotetta päivässä. Tämän tyyppisten, hyväksikäyttöön perustuvien yritysten toiminta on estettävä.

Yhteiskunnan tullessa yhä tietoisemmaksi tekstiiliteollisuuden varjopuolista niistä tietoiset yrittäjät, suunnittelijat ja innovaattorit perustavat omia hitaan muodin hankkeitaan. He luovat liiketoimintamalleja, jotka perustuvat kiertotalouden periaatteisiin, materiaalin kiertoon, vaatteiden vuokraamiseen, kankaiden kierrättämiseen, luomuraaka-aineiden tuotantoon tai uusien kankaiden ja tekniikoiden kehittämiseen.

Me, tämän julistuksen allekirjoittaneet, näemme, miten nämä hankkeet kukoistavat alueillamme ja kaupungeissamme. Me arvostamme niiden olemassaoloa, ylistämme heidän sitoutumistaan ja toteutamme, alueellisella tasolla, toimenpiteitä tukeaksemme näitä pioneereja. Kehotamme kaikkia hallintotasoja ryhtymään tällaisiin toimenpiteisiin.

Me muun muassa:

 • lisäämme suuren yleisön tietoisuutta pikamuodin ympäristö- ja sosiaalivaikutuksista, täällä ja planeetan toisella puolella, arvostamalla samalla paikallista tietotaitoa ja käsityötä
 • helpotamme pääsyä tuotanto- ja myyntipaikoille julkisen tuen avulla, jotta hitaan muodin toimijoiden vuokria voitaisiin alentaa
 • tuemme taloudellisesti tutkimusta ja innovaatioita ympäristöä kunnioittavien teknisten ratkaisujen löytämiseksi ja paikallisen laadukkaan työllisyyden luomiseksi
 • tuemme taloudellisesti uusia liiketoimintamalleja muotialalla sekä muita yrityksiä, jotka toimivat sosiaalisesti, kiertotalouden mukaisesti ja/tai toiminnallisuuteen perustuvassa taloudessa. Lisäksi suuntaamme taloudellisia työkaluja, kuten avustuksia ja lainoja, tukemaan positiivisesti vaikuttavia yrityksiä
 • käytämme julkisia hankintoja luodaksemme uusia markkinoita ja asiakkaita näille yrityksille.

Ymmärrämme kuitenkin, että nämä toimenpiteet, ovat ne kuinka kannustavia tahansa, eivät ole tarpeeksi, ellei muita globaaleja mekanismeja oteta käyttöön ja näin varmisteta, että hitaan muodin suunnittelijat, yrittäjät ja innovaattorit voivat toteuttaa aloitteitaan tasa-arvoisesti valtavirtaisen tekstiiliteollisuuden kanssa. Niin kauan kuin pikamuotibrändit ja yritykset eivät sisäistä ”negatiivisia ulkoisvaikutuksia” eli niin kauan kuin he eivät maksa oikeudenmukaista hintaa ympäristöresurssien käytöstä eivätkä kohtuullista palkkaa tai työolosuhteita työntekijöilleen, he pystyvät tuottamaan erittäin halpoja vaatteita. Näiden käytäntöjen kautta pikamuodin toimijat hyötyvät epäreilusta kilpailuedusta verrattuna hitaan muodin toimijoihin, jotka pyrkivät välttämään maapallon ympäristörajojen ylittämistä ja kunnioittamaan ihmisoikeuksien sosiaalista perustaa.

Euroopan komissio lähetti vahvan signaalin ”Pikamuodin poistamiseksi muodista” hyväksymällä maaliskuussa 2022 EU:n strategian kestävistä ja kierrätettävistä tekstiileistä. Strategian tavoitteena on tehdä tekstiileistä kestävämpiä, korjattavampia, uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä. Tarkoituksena on puuttua pikamuotiin, tekstiilijätteisiin ja myymättömien tekstiilien hävittämiseen varmistaen samalla, että tuotannossa kunnioitetaan täysimääräisesti sosiaalisia oikeuksia. ­Vaikka tämä strategia on askel oikeaan suuntaan, ei se integroi riittävästi tekstiilialan kansainvälisen kaupan ulottuvuutta etenkään toimenpiteiden avulla, jotka takaavat ihmisoikeuksien kunnioittamisen tuotantomaissa. Olemme nyt ratkaisevassa vaiheessa. Samalla kun ultrapikamuoti ottaa veronsa, on asetusten ja direktiivien, jotka hyväksytään tämän EU:n strategian toimeenpanemiseksi, oltava haasteiden tasolla. EU:n tekstiilistrategian ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman välisen yhtenäisyyden on varmistuttava.

Koska tämä pyrkimys muuttaa maailmanlaajuisia trendejä sisältää monitasoisen ulottuvuuden, teemme vetoomuksen Euroopan unionin, OECD:n ja G7/G20-maiden ja Yhdistyneiden kansakuntien jäsenille, jotta he voisivat yhdistää voimansa ja toimia osaamisensa pohjalta puuttuakseen pikamuotiin ja tukeakseen hidasta muotia.

Kehotamme heitä:

Kansainvälisellä ja Euroopan tasolla:

 • kieltämään hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt, jotta voidaan suojella heikompaa sopimusosapuolta, johon brändit ja vähittäismyyjät sitoutuvat. Samalla on varmistettava, että kauppasopimuksessa noudatetaan kunnianhimoisempia sosiaalisia ja ympäristöllisiä säännöksiä
 • tukemaan tuotantomaita muun muassa hallintouudistusten ja paremman lainvalvonnan avulla
 • kieltämään kulutuksen kannustimet estämällä kieltämällä pikamuodin mainostaminen.

Euroopan tasolla:

 • hyväksymään ja toteuttamaan kunnianhimoisen Hiilirajamekanismin ((Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) ja laajentamaan sen soveltamisalaa koskemaan myös tekstiiliteollisuutta
 • nopeasti hyväksymään vahvan ja kunnianhimoisen EUirektiivin yritystoiminnan kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). Direktiivi asettaa todellisia velvoitteita pikamuodin suurtoimijoille varmistaakseen sosiaalisten ja ympäristöoikeuksien kunnioittamisen koko arvoketjun liikekumppaneiden keskuudessa. Lisäksi otettakoon käyttöön yhtä kunnianhimoinen säädös pakkotyövoimalla valmistettujen tuotteiden kieltämisestä EU:n markkinoilla – ja vastaavien tekstien hyväksyminen muiden kansainvälisten organisaatioiden tasolla.
 • kieltämään kemikaalien esiintymisen tekstiiliteollisuudessa ja lakkaamaan lykkäämästä REACH-asetuksen tavoitteiden tarkistamista
 • tekemään tekstiiliteollisuudesta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman teollisuusstrategian pilarin
 • hyväksymään Euroopan hitaan muodin merkin, joka tiedottaa kuluttajia ostamiensa vaatteiden alkuperästä ja ympäristövaikutuksesta
 • tukemaan luonnonmukaisesti tuotettujen tekstiiliraaka-aineiden viljelyn, kuten hamppupeltojen, paluuta Eurooppaan, ja edistämään koulutus- ja elinikäisen oppimisen ohjelmia, jotka pitävät arvossa ”unohdettuja taitoja”, kuten tekstiilikoneisiin liittyvää tietotaitoa

Kansallisella ja alueellisella tasolla:

 • omaksumaan suotuisa verotus, rahoitustyökalujen uudelleen suuntaaminen ja julkisten hankintojen käyttö yritysten, joilla on positiivinen vaikutus, tukemiseksi

Hitaalla muodilla on mahdollisuus vastata äänestäjiemme perustarpeeseen. Hidas muoti voi kannustaa tuottavaan toimintaan alueillamme ja on taloudellinen mahdollisuus pk-yrityksille. Tärkeintä: hidas muoti voi tehdä kaiken tämän ympäristön kannalta turvallisella ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Haluamme jatkaa tämän liikkeen pioneerien tukemista ja luottaa siihen, että voimme laskea kansainvälisten ja eurooppalaisten organisaatioiden tuen varaan, että ne auttavat meitä ohjaamaan siirtymää vaateteollisuudessa. Olemme valmiita yhteistyöhön ja tarjoamaan alamme asiantuntemusta varmistaaksemme, että toimenpiteet kohtaavat alan todellisuuden. Me olemme tässä, valmiina toimimaan.