Telaketju-kokonaisuus jatkuu uusilla hankkeilla

17.02.2022

Telaketjun työ jatkuu kahdella uudella hankkeella, vuoden 2021 syksyllä alkaneella PaaS Pilots -hankkeella sekä helmikuussa 2022 alkaneella Telavalue-hankkeella.

Value chains for sustainable production, use and cycles of Textiles (Telavalue)

Telavalue BF -hankkeen visiona on ratkaista nykyiset tekstiileihin liittyvät kestävyys- ja jäteongelmat kiertotalouden avulla. Telavalue on Business Finland Co-Innovation-hanke, joka koostuu julkisestatutkimushankkeesta sekä kuudesta yritysprojektista.  

Julkisen tutkimushankkeen päätavoitteena on  

  • tukea ja rakentaa arvoketjuja kestävää tekstiilien tuotantoa, käyttöä ja kiertokulkuja varten 
  • yhdistää kierrätetyt ja uudet biopohjaiset kuidut kestävän suomalaisen tekstiilituotannon perustaksi 
  • varmistaa tehokas tuotteiden käyttö kiertotalouden suunnittelun ja uusien liiketoimintamallien avulla 
  • varmistaa tehokas tekstiilimateriaalien käyttö erilaisten tekstiilijakeiden kierrätyksellä huomioiden niin kotitalouksien ja yrityksienkin jätteen mukaan lukien tekniset tekstiilit. 

Hankkeen teemoja ovat muun muassa vastuullinen ja kiertotaloudenmukainen tekstiililiiketoiminta, biopohjaisten ja kierrätyskuitujen soveltaminen tekstiilituotteisiin, uudet kiertotalouden liiketoimintamallit ja tekstiilimateriaalien kierto.  

Julkisessa tutkimushankkeessa ovat mukana VTT, LAB-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu, ja tutkimushanketta rahoittaa Business Finland yhdessä 17 yrityksen ja muun organisaation kanssa.  

Telavalue-hanke linkittyy Telaketjun aiempiin hankkeisiin ja ExpandFibre-ekosysteemiin. 

PaaS Pilots – Product as a Service pilots

PaaS Pilots – Product as a Service pilots -hankkeessa selvitetään, mitkä ominaisuudet tekevät tuote palveluna -mallista houkuttelevan kuluttajille ja minkälaisia haasteita ominaisuuksien käyttöönottoon liittyy. Tuote palveluna -malli on yksi kiertotalouden liiketoimintamalleista: myymisen sijaan yritys esimerkiksi vuokraa tuotteen asiakkaalle, jolloin asiakas vapautuu tuotteen omistamiseen liittyvistä vastuista, kuten ylläpidosta ja huollosta.

Hankkeessa tehtävä selvitys perustuu aiemmin tuotettuun tietoon tuote palveluna -malleista sekä kahteen hankkeen aikana tehtävään pilottiin. Pilotit ovat esimerkkejä siitä, miten yritykset voivat ottaa uudet palvelumallit käyttöönsä. Kiinnostavia näkökulmia ovat esimerkiksi hinta, helppous, vastuullisuus ja muut asiakkaan arvot sekä se, miten ne otetaan huomioon tuote- ja palvelumuotoilussa. Hankkeen tulokset dokumentoidaan ja julkaistaan avoimesti englannin kielellä, mutta tuloksista julkaistaan myös suomenkielisiä yhteenvetoja.

Sitran rahoittamassa hankkeessa ovat mukana VTT, Turun ammattikorkeakoulu ja LAB-ammattikorkeakoulu.