Muotoiluprosessin syventäminen kiertotalouden näkökulmasta – osa 2

15.06.2020

Toukokuussa 2020 LAB-ammattikorkeakoulun Telaketju-verkostolle järjestämässä tuotesuunnittelupäivässä kartoitettiin muotoilijan osuutta kiertotalouden mukaisessa tuotesuunnittelussa. Päivän aikana kerrattiin elinkaarilaskennan perusperiaatteita ja nähtiin kiinnostavia esityksiä Telaketju-verkoston yritysten elinkaarilaskennan esimerkein. Iltapäivä vietettiin kiertotalouden mukaiseen tuotesuunnitteluun keskittyvissä työpajoissa. Yritysten edustajien lisäksi tuotesuunnittelupäivän työpajoihin osallistui sekä LABin että Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Tämä blogiteksti on toinen osa kahden tekstin blogisarjasta. Ensimmäinen osa  käsitteli työpajatyöskentelyn tuloksia käyttötarkoitusta huomioivan suunnittelun ja strategisen suunnitteluesimerkin kautta. Tässä tekstissä käsitellään työpajatyöskentelyn tuloksia tuotteen elinkaaren huomioivan suunnittelun kautta, sekä jaetaan yritysten ja opiskelijoiden välisen yhteistyön kokemuksia.

Kiertotalouden mukainen vaatesuunnittelu huomioi tuotteen koko elinkaaren

Tuotesuunnittelun päivässä jokaisessa ryhmässä työskenneltiin hyödyntäen tuotesuunnittelun strategista työkalua Ted’s Ten -strategiakortteja [pdf.]. Strategiakorttien pohjalta tuli pohtia, miten annetut strategiat vaikuttavat tuotteen suunnitteluun kunkin käyttötarkoituksen mukaisessa tuotteessa. Kymmenestä strategiakortista valittiin kolme ja strategioissa tuli huomioida jätteen minimointia, kierrätettävyyttä sekä sitä, miten huolellisen suunnittelun avulla tuotteen elinkaarta voisi pidentää tai kulutusta vähentää.

Teds ten -korttipakat
University of the Arts London. Työpajatyöskentelyssä käytettiin apuna The Textile Environment Design Ted’s Ten -strategiatyökortteja, jotka ohjaavat muotoilijaa muotoiluprosessissa kiertotalouden ja vastuullisen suunnittelun pääperiaatteissa. Kuva: University of the Arts London. Textiles Environment Design. [Viitattu 5.6.2020]. Saatavissa: https://www.arts.ac.uk/research/groups-networks-and-collaborations/textiles-environment-design

Tuotesuunnittelupäivän ryhmätöissä keskusteluun nousi muun muassa tuotteen ajattomuus osana kiertotalouden mukaista suunnittelua. Voisiko ajattomuuden sijasta tai sen rinnalla puhua kuitenkin elämän eri vaiheita seuraavista ja muunneltavista tuotteista? Kiertotalouden mukaisessa tuotesuunnittelussa suunnittelijan on huomioitava tuotteen koko elinkaari. Tässä merkittävässä osassa piilee myös kuluttajan vastuu: jokaisella kuluttajalla on henkilökohtaiset tapansa käyttää, pestä, huoltaa ja korjata vaatteitaan. Suunnittelijan tuleekin huomioida tällaiset erilaiset käytännöt jo suunnitteluprosessin aikana. Huollettavuuden suunnittelu onkin yksi kiertotalouden mukaisen suunnittelun kulmakivistä, sillä tuotteen käytön aikainen ympäristökuorma on merkittävä osa vaatteen kokonaisvaikutuksista.

Tuotesuunnittelussa pitkäikäisyyteen voidaan laadun lisäksi vaikuttaa siten, että tuote voi kehittyä sen elinkaaren ja käytön aikana sen käyttäjän toimesta. Suunnittelussa voitaisiin huomioida tuotteen muunneltavuutta sen elinkaaren aikana. Monikäyttöisten vaatteiden lisäksi tuotteen mukana voisi kulkea jonkinlainen ohjeistus tuotteen muunteluun joko QR-koodin tai fyysisen ohjepaketin muodossa. Työvaatetuksessa tuotteen muunneltavuus tulee huomioida esimerkiksi mahdollisten brändiuudistusten kautta: tuotteen olisi hyvä olla muunneltavissa ajan kuluessa. Tällä tavoin pystytään estämään käyttökelpoisten tuotteiden päätymistä poistotekstiiliksi liian varhaisessa vaiheessa. Muunneltavuuteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi logojen tai muiden yksityiskohtien irrotettavuudella tai muunneltavuudella ja yrityksen tunnusomaisten värien muunneltavuudella. Arki- ja aktiivivaatteen kohdalla muunneltavuus nähtiin työpajatyöskentelyssä vaikuttavan loppukäyttäjän sitoutumisessa tuotteeseensa. Tällä tavoin muunneltavuudella saataisiin mahdollisesti pidennettyä tuotteen elinkaarta sille suunnitellussa käyttötarkoituksessaan.

pöydällä suunnitelumateriaaleja
Kiertotalouden mukaisessa tuotesuunnittelussa suunnittelijan tulee huomioida tuotteen koko elinkaari ja sen kaikki eri vaiheet aina suunnittelusta tuotantoon, käyttöön, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Kuvaaja: Annariina Ruokamo.

Päivän työskentelyjen tulokset osoittivat, että kiertotalouden mukaisen tuotesuunnittelun monitahoisuuden vuoksi sekä suunnittelija että lopputuote hyötyvät merkittävästi strategisen suunnittelun eri vaiheista. Kuten perinteisessä tuotesuunnittelussa, kiertotalouden mukaista tuotesuunnittelua eivät ohjaa ainoastaan estetiikka ja funktio, vaan keskiöön nousevat erityisesti tuotteen elinkaaren jatkaminen kohti kiertotalouden mukaista mallia sekä tekstiilijätteen vähentäminen kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa.

Yhteistyö yritysedustajien ja opiskelijoiden kesken avarsi näkemyksiä puolin ja toisin

Tuotesuunnittelupäivä koettiin sekä yritysten että opiskelijoiden keskuudessa mielenkiintoisena ja avartavana kokemuksena. Opiskelijat kokivat yritysten kanssa työskentelyn antoisana.

Yritysedustajien kanssa keskustelu oli rakentavaa ja antoisaa. Keskusteluissa tuli ilmi erilaisia näkökantoja tuotteen suunnitteluun, mitä ei ehkä itse osannut ajatella kyseisessä tilanteessa. Koska yritysedustajia oli monesta erilaisesta yrityksestä, näkökannat olivat monipuolisia ja auttoivat tuotesuunnittelussa. Minusta oli ilo huomata kuinka eri yritysedustajien ja opiskelijoiden erilaiset näkökannat toivat rikkautta ja innovaatioita tuotesuunnitteluun. Tämä osoitti, että tuotesuunnittelutiimin tulisi koostua erilaisista osaajista. Yksi suunnittelija ei välttämättä osaa ajatella kaikkea koko prosessin aikana.Sini Eskelinen, puettavan muotoilun opiskelija, LAB-ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutti

Yritykset ja opiskelijat tarkastelevat tuotesuunnittelua hieman eri näkökulmista: siinä missä yritysten työskentelyyn liittyvät vahvasti myös arjen realiteetit, voi opiskelijalla olla tarjota tuoreita näkökulmia ja mahdollisuuksia. Kokemuksissa korostui yritysten taholta myös arvostus opiskelijoiden ammattitaitoista työskentelyä kohtaan.

 Päivästä jäi päällimmäiseksi positiivinen ja innostunut fiilis. Opiskelijoiden kanssa työskentely oli mutkatonta ja he vaikuttivat hyvin osaavilta opiskelemillaan aloilla. Oli tosi kiinnostavaa, kun aiheen ympärille saatiin monialainen ryhmä tuomaan esille eri näkökulmia.” Kia Nyqvist, Sideflow

Päivästä jäi vahvasti mieleen se, miten suuri vaikutus suunnittelussa on tuotteen elinkaareen. Opiskelijoiden kanssa työskentely oli antoisaa. Heillä on tuoreita ja ajan tasalla olevia ideoita ja näkökulmia.” Anni Rissanen, Nosh

 ”Työskentelyssä ei huomannut oikeastaan, että oliko mukana opiskelija vai ei. Hän sanoikin, että koki itsensä enemmän oppijana kuin osallistujana.Kati Tukiainen, Image Wear

Tuotesuunnittelupäivän pääasiallisena tavoitteena oli paitsi opastaa opiskelevia ja ammatissa toimivia suunnittelijoita kiertotalouden mukaiseen strategiseen suunnitteluun, myös kartoittaa muotoilijan tarpeita muotoiluprosessin avuksi suunnitteilla olevan räätälöidyn muotoilijan oppaan toteutusta varten. Telaketju-verkoston kesken päivä koettiin hyödyllisenä ja mielenkiintoisena. Näin ollen seuraava tuotesuunnittelun päivä onkin luvassa jälleen syksyllä 2020.

Blogiteksti on toinen osa kahden julkaisun blogisarjaa. Lue ensimmäinen osa täältä. Teksti on alun perin julkaistu lyhennettynä LAB-ammattikorkeakoulun Focus-blogissa 9.6.2020. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/kiertotalouden-mukainen-vaatesuunnittelu/

 

Annariina Ruokamo

Kirjoittaja on ammatiltaan vaatesuunnittelija, joka työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä sekä opettaa puettavan muotoilun koulutusohjelmassa vastuulliseen vaateteollisuuteen ja suunnitteluun liittyviä kursseja. Hän on kiinnostunut erityisesti suunnittelijan vastuusta osana vastuullisuutta ja vaatteiden kiertotaloutta.

Lähteet:

Telaketju. 2020. Telaketju-verkoston nettisivut. [Viitattu 22.5.2020]. Saatavissa: https://telaketju.turkuamk.fi/

The Textile Toolbox. 2016. Textiles Environment Design. [Viitattu 10.6.2020]. Saatavissa: http://www.textiletoolbox.com/media/uploads/resources-pdf/ted-the-ten-cards-english.pdf